REGULAMIN

KONKURS ADWENTOWY

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest firma Haering Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antona Haeringa 14  w Piotrkowie Trybunalskim. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany, sponsorowany, popierany ani organizowany przez serwis Facebook lub Instagram. Facebook i Instagram są jedynie platformami, na których Haering Polska Sp. z o.o. prowadzi konkurs. Odbiorcą przekazywanych informacji nie jest Facebook, Instagram czy YouTube, lecz Haering Polska Sp. z o.o. Wszelkie pytania, uwagi i/lub skargi dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie do firmy Haering Polska Sp. z o.o..

 

2. Prawa uczestnika

Do udziału w konkursie uprawnione są wyłącznie osoby zamieszkałe w Polsce, które ukończyły 14 lat.

 

3. Termin uczestnictwa

Konkurs odbędzie się w dniach 28/11/2021, 05/12/2021, 12/12/2021 i 19/12/2021 do godziny 23:59 każdego dnia. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej następnego dnia poprzez bezpośrednią wiadomość na profilu uczestnika na odpowiedniej platformie. Aby nagroda mogła zostać wysłana, osoba ta musi odpowiedzieć na powiadomienie w ciągu 7 dni, podając swój pełny adres.

 

4. Uczestnictwo

Udział w konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie na odpowiednim kanale Social Media. Warunki uczestnictwa, okres uczestnictwa, nagrody oraz informacje o sposobie wygrania są określone w regulaminie konkursu. Firma Haering Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie. Dotyczy to w szczególności przypadku działania siły wyższej lub jeżeli konkurs nie może być przeprowadzony lub kontynuowany z innych przyczyn (organizacyjnych, technicznych lub prawnych). Uczestnikom nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia. Biorąc udział w promocji, uczestnik akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa.

 

5. Wybór i powiadomienie zwycięzcy

Zwycięzcy konkursu zostaną wylosowani i poinformowani następnego dnia po zakończeniu cotygodniowego konkursu poprzez bezpośrednią wiadomość na profilu uczestnika na odpowiedniej platformie. Zwycięzcy muszą również odpowiedzieć na tę samą wiadomość w ciągu 7 dni. Jeśli zwycięzca nie odpowie w wyznaczonym terminie, jego nagroda zostanie ponownie rozlosowana wśród wszystkich uczestników.

 

6. Wygrana

Nagroda jest przyznawana w zależności od danego konkursu. Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na samej platformie lub dalej w dziale poszczególnych konkursów. Wymiana nagrody na gotówkę nie jest możliwa.

 

7. Odbiór nagrody

W celu odebrania nagrody zwycięzca zobowiązuje się do podania firmie Haering Polska Sp. z o.o.swojego nazwiska i adresu w przeciągu wyżej wymienionego terminu 7 dni. Wysyłka odbywa się za naszym pośrednictwem. Z powodu dni świątecznych mogą wystąpić opóźnienia. Uczestnik konkursu jest odpowiedzialny za  podanie poprawnych danych.

 

8. Ochrona danych

Dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres) zwycięzców zostaną przekazane osobom trzecim w celu przekazania nagród. Dostarczenie poszczególnych nagród nie może być zagwarantowane w określonym terminie. Może się to różnić w zależności od partnera konkursu.
Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 

9. Postępowanie sądowe

Jakiekolwiek postępowanie sądowe jest wykluczone.

 

10. Odpowiedzialność

Haering Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody w związku z uczestnictwem w konkursie lub przyjęciem i wykorzystaniem nagrody, chyba że organizator konkursu lub jego pełnomocnicy działają umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu oraz istotnych zobowiązań umownych pozostają nie mogą mieć miejsca.

 

11. Klauzula rozdzielności

Jeżeli jedna lub więcej z powyższych klauzul jest lub stanie się nieważna, nieskuteczna lub niewykonalna w całości lub w części, pozostałe warunki pozostają w mocy. Na jej miejsce wprowadza się odpowiednio ważną klauzulę. To samo dotyczy sytuacji, w której istnieje jakakolwiek luka prawna.

Status: listopad 2021 r